Menneskerettigheter

Nedenfor finner du viktige dokumenter og lenker om menneskerettigheter, deriblant religions- og trosfrihet. Under Engelske lenker finner du enda flere lenker til nettsteder om religions- og trosfrihet.

1. FN's Menneskerettighetserklæring


FN's Menneskerettighetserklæring på norsk. 
• FN's Menneskerettighetserklæring på 365 ulike språk.

• Artikkelen om religionsfrihet i FN's Menneskerettighetserklæring lyder slik:

ARTIKKEL 18
Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.

• FN-sambandets nettsted inneholder mange nyttige dokumenter og ressurser.

2. Religions- og trosfrihet

• International Religious Freedom Report 2013
En omfattende rapport om hvordan det står til med religionsfriheten i hvert eneste land i verden. Det er det amerikanske utenriksdepartementet som utarbeider rapporten. Den blir oppdatert hvert år. Den siste rapporten ble offentliggjort 19. september 2008.
•  FN's Erklæring om religionsfrihet, vedtatt av FN's hovedforsamling i 1981. Denne erklæringen er et viktig dokument som er lite kjent. 
The Oslo Declaration on Freedom of Religion or Belief, vedtatt ved 50-årsmarkeringen i 1998 av FNs Menneskerettighetserklæring.
Berlin Joint Declaration on Religious Freedom, vedtatt ved 50-årsmarkeringen i 1998 av FNs Menneskerettighetserklæring.
• Felles erklæring om trosfrihet (norsk og engelsk versjon). En erklæring fra Mellomkirkelig Råd og Islamsk Råd Norge der retten til konvertering til en annen religion blir anerkjent av begge parter. Vedtatt i august 2007. Se presentasjon av erklæringen på nettsidene til Den norske kirke.
The Becket Fund for Religious Liberty - Protecting the free expression of all religious traditions. Amerikansk organisasjon med mange nyttige og interessante ressurser.
• The Institute on Religion & Public Policy - En amerikansk organisasjon med mange nettressurser.
Hudson Institute's Center for Religious Freedom - Et amerikansk senter med mange ressurser.
Forum 18 - Norsk-basert organisasjon som særlig overvåker religionsfriheten i de tidligere Sovjet-statene, det som nå er Sentral-Asia.
The Oslo Coalition - Et trosfrihetsprosjekt med base på Universitetet i Oslo. Nettstedet inneholder også en norsk underside.
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn - Et norsk samarbeid mellom ulike trossamfunn i Norge.

3. Menneskerettigheter

• De viktigste internasjonale konvensjoner og erklæringer om menneskerettigheter. Listen og linkene er utarbeidet av Amnesty International.
• FN's høykommisær for menneskerettigheter. Her finner du nyheter, dokumenter og artikler om menneskerettighetene. 
Utenriksdepartementets nettsted inneholder en rekke dokumenter og artikler om menneskerettighetene.
Amnesty International. Organisasjonens engelske og norske hjemmesider.
 Norsk senter for menneskerettigheter.
• FN-sambandet.
Human Rights Watch. Nettsted med mange ressurser.
Human Rights Tribune. Sveitsisk nettsted med mange artikler og ressurser.
 Reportere uten grenser. Internasjonal organisasjon som jobber for presse- og ytringsfrihet. Utarbeider hvert år en gradert liste over ytringsfriheten i alle land i verden. Organisasjonens svenske nettsted.
• På den norske portalen http://www.menneskerettigheter.no finnes det diverse stoff relatert til menneskerettigheter og ulike minoriteters kampsaker -- både i Norge og globalt.


4. Menneskerettigheter i islam

• Kairo-erklæringen om menneskerettigheter i islam, vedtatt av utenriksministre fra 45 muslimske land i 1990. Erklæringen er ment som et muslimsk alternativ til FN's menneskerettighetserklæring. I erklæringen slås det fast at sharia-lovene er grunnlaget for en muslimsk forståelse av menneskerettighetene.
• En oversiktsartikkel om Kairo-erklæringen fra nettleksikonet Wikipedida.
• En kritisk gjennomgang av Kairo-erklæringen sett i relasjon til FN's menneskerettighetserklæring.


5. Frihet og demokrati

The Economist's Democracy Index 2007. En oversikt og analyse over graden av demokrati i verdens 192 land. Oversikten viser at 28 land er fullverdige demokratier og at 54 land kan karakteriseres som mangelfulle demokratier.
• Freedom of the Press 2008. En oversikt over pressefrihetens vilkår i de forskjellige land. Utarbeidet av Freedom House.